Allmänna ordnings- och skyddsregler

Här kan du ta del av våra ordningsregler

Vår arbetsmiljö

Anderssons Byggs allmänna ordnings och skyddsregler gäller på alla våra fasta anläggningar samt byggarbetsplatser. Det är viktigt för oss att alla kan trivas, känna respekt för varandra och komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Reglerna gäller därför alla som uppehåller sig på våra anläggningar/arbetsplatser vilket inkluderar inhyrd personal, anlitade entreprenörer andra samarbetspartners och egna anställda. De allmänna ordnings-och skyddsreglerna kompletteras med specifika regler för respektive arbetsplats (dessa förtydligas i arbetsplatsens arbetsmiljöplan). För att uppnå en skadefri arbetsplats är det av stor vikt att vi alla är medvetna om våra handlingar och inte tar riskfyllda genvägar på grund av tidsbrist eller bekvämlighet. Det är också viktigt att vi påpekar säkerhetsbrister samt omedelbart rapporterar tillbud och olyckor till Projektledare/chef/IDEA.

Risker i arbetet

Risker för ohälsa och olycksfall förebyggs genom att regelbundet genomföra riskbedömningar av samtliga risker på arbetsplatsen. Riskinventeringar i projekt samt arbetsberedningar används till att hitta risker och möjligheter i arbetet. Riskerna värderas och åtgärder föreslås med avsikt att förebygga olyckor och tillbud. Alla på arbetsplatsen ska känna till riskerna i sitt arbete samt vilka säkerhetsåtgärder som gäller.

 • Projektledaren/chef ansvarar för att arbetsberedningar utförs, att skyddsombud och berörda utförare ges möjlighet att medverka samt att förslagna säkerhetsåtgärder är utförda innan arbetsmomentet påbörjas.
 • Våra entreprenörer ska alltid lämna uppgifter om risker (riskbedömning/arbetsberedning) och förslag till åtgärder till Projektledaren/chef, innan arbete påbörjas.
 • Den som finner att det egna arbetet innebär en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska genast stoppa det, säkerställa så att ingen annan kan drabbas och omedelbart underrätta Projektledaren/chef samt skyddsombud.

Information och kompetens

Vi ställer krav på att samtliga som uppehåller sig på våra arbetsplatser ska erhålla tillräckligt med information samt inneha nödvändig kompetens för att vistas och arbeta säkert.

 • Alla som är verksamma på arbetsplatsen ska innan arbetet påbörjas genomgå en introduktion. Den omfattar detta dokument, arbetsplatsspecifika regler, identifierade risker och åtgärder samt eventuella utrymnings och återsamlingsrutiner. Efter genomförd säkerhetsintroduktion kvitterar utbildningsdeltagarna att de tagit del samt förstått innehållet.
 • De som erfordrar extra behörighet för att utföra sitt arbete, exempelvis kranförare, lastmaskinförare, ställningsbyggare, användare av travers, ska styrka sin behörighet genom att uppvisa skriftlig dokumentation på genomförd utbildning för Projektledaren/chef. I de fall där även skriftligt tillstånd utfärdat av egen arbetsgivare krävs, t ex för att använda en maskin.
 • Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa tidsintervall. Utrustning som saknaruppgift om godkänd besiktning får inte användas på arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas för Projektledaren/chef innan arbetet påbörjas.
 • Besökare får inte röra sig fritt på arbetsplatsen utan ledsagare.

Arbetsplatsens utformning

Anderssons Byggsarbetsplatser utformas så att det skapas säkra förhållanden för samtliga som vistas på och kring den.

 • Där TA-plan (trafikanordningsplan) krävs ska den vara uppsatt och tillgänglig för alla.
 • Alla på arbetsplatsen ska städa sitt arbetsområde från allt plockbart skräp kontinuerligt under dagen.
 • Material och förnödenheter ska endast förvaras på anvisad plats. Detta ska ske på ett välordnat och stadigt sätt för att förebygga att de välter, rullar ut eller sprider sig.
 • Arbetsplatsen ska speciellt tillträdesleder, trappor, ställningar, arbetsplattformar vara fria från material eller hinder som kan skapa snubbelrisker eller andra faror.
 • Tillträdesleder, parkeringar ska vid behov snöröjas och sandas för att motverka halkrisk.
 • Förbindelseleder, transport och utrymningsvägar får aldrig blockeras.
 • Inom arbetsområdet får fordonsparkering endast ske på anvisad plats.
 • Alla på arbetsplatsen ska vara uppmärksamma på och respektera att en yta med förhöjda risker, inom arbetsområdet, kan spärras av och varningsskyltas.
 • På Anderssons Byggs arbetsplatser har projektledaren/chefen till uppgift att övervaka att tredje man inte kommer till skada genom att säkerställa att endast behöriga personer ges tillträde till arbetsplatsen.
 • Alla på arbetsplatsen ska vara uppmärksamma på och påtala eventuella brister som kan uppstå i avgränsningen runt en arbetsplats.

Personlig skyddsutrustning

När betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte kan nås på annat sett skall personlig skyddsutrustning användas.

 • Det är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla rätt personlig skyddsutrustning som ska användas, samt säkerställa att personalen har nödvändig behörighet.
 • Obligatorisk personlig skyddsutrustning på våra bygg och anläggningsarbetsplatser är skyddshjälm, skyddsskor (tåhätta och spiktrampskydd) samt varselkläder klass 3.
 • Arbete med motorsåg får endast utföras av de med gällande motorsågskörkort och då skall sågbyxor användas som skydd.
 • Ytterligare personlig skyddsutrustning ska användas i enlighet med aktuella riskbedömningar/arbetsberedningar/skyddsinstruktioner, vid exempelvis användning av hörselskydd, fallskyddsutrustning, specifika arbetskläder, andningsskydd osv.
 • Användaren ansvarar för att utrustningen underhålls och förvaras så den bibehåller sin skyddseffekt och hygieniska standard.
 • Flytväst är obligatorisk vid arbete på, ovanför eller i anslutning till vatten.

Skyddsanordningar

Om arbetet innebär att det finns risk för att någon kan skadas måste en tillfällig skyddsanordning sättas upp kring det aktuella arbetsområdet.

 • En skyddsanordning exempelvis skyddsräcke får endast tas bort efter riskbedömning / arbetsberedning och ett särskilt godkännande från Projektledaren/chefen. Den som tar bort skyddsanordningen är skyldig att återställa den.
 • Den som ska använda maskiner, utrustning eller teknisk utrustning ska kontrollera att erforderliga skyddsanordningar fungerar, är korrekt och säkert utförd innan arbete påbörjas.
 • Alla genomgående golvöppningar ska täckas, fastsättas samt markeras. Materialet som täcker hålet ska kunna bära tänkbar förekommande belastning.

Fallskydd

Fall är den vanligaste orsaken till allvarliga olyckor på arbetsplatserna. Där det finns risk för fallskador ska arbetsmoment alltid riskbedömas/arbetsberedas.

 • Vid risk för fallskador ska risken i första hand minskas genom ställningar med skyddsräcken, skyddstäckningar eller andra tekniska skyddslösningar. I andra hand ska exempelvis skyddsnät eller annat kollektivt skydd användas och i tredje hand används personlig fallskyddsutrustning.
 • Arbete med fallskyddsutrustning får aldrig utföras som ett ensamarbete
 • Vid användning av mobil arbetsplattform ex. bomlift, saxlift är personlig fallskyddsutrustning obligatorisk. Alla personer i liften ska vara förankrade i definierad förankringspunkt.
 • Stegar får endast undantagsvis användas och då i enlighet med riskbedömning/arbetsberedning godkänd av Projektledaren/chefen.

Damm

Åtgärder ska vidtas för att reducera eller skärma av dammande arbete, så att övriga yrkesgrupper inte behöver utsättas för uppkommet damm genom planering och val av metoder, maskiner och utrustning.

Bullrande verksamhet

Åtgärder ska vidtas för att så långt som möjligt reducera eller skärma av särskilt bullrande arbete, genom planering och val av metoder, maskiner och utrustning. Bullret ska reduceras så nära källan som möjligt.

 • Ljudanläggningar (radio, hörselkåpor med radio, eller motsvarande) får endast användas efter godkännande av Projektledaren/chefen.

Brandskydd

 • Rökning är endast tillåtet utomhus på angivet område.
 • Heta arbeten får endast utföras av den som har ett aktuellt utbildningscertifikat och tillstånd från tillståndsgivaren. Med heta arbeten avses svetsning, skärning och liknande brandfarliga arbeten.
 • Alla på arbetsplatsen ska vara medvetna om var nödutgångar och återsamlingsplatsen finns, liksom var brandsläcknings och första hjälpen utrustning är placerad.
 • Gasflaskor ska, då de inte används, förvaras stående och välförankrade med skyddshuven påsatt på avsedd plats med synlig varningsskylt.

Elsäkerhet

Endast behörig installatör, eller elektriker som arbetar under behörig installatör, får göra ingrepp i elinstallationer på arbetsplatsen.

 • Elkablar ska i allra möjligaste mån täckas eller hängas upp. Täckning ska inte skapa snubbelrisk.
 • Alla elektriska verktyg, utrustningar och sladdar ska kontrolleras regelbundet. Defekt utrustning ska tas ur drift.
 • Alla elanläggningar ska vara försedda med jordfelsbrytare.

Avfallshantering

Åtgärder ska vidtas för att avfall/sopor hanteras på ett lämpligt sätt på respektive arbetsplats. Källsortering i samtliga fraktioner ska kunna utföras på alla våra fasta arbetsplatser, men vi ska även arbeta avfallsförebyggande i den mån det är möjligt. Övrigt avfall ska hanteras enligt kommunens avfallsplaner:

Kemiska produkter / Farliga ämnen

Farliga ämnen får endast användas i enlighet med riktlinjer/instruktioner från utförd riskbedömning/arbetsberedning och tillhörande säkerhetsdatablad (SDB).

 • Entreprenörer ska alltid lämna uppgifter om vilka kemiska produkter/farliga ämnen (inkl. SDB) de hanterar till Projektledaren/chefen samt säkerställa att de som arbetar med produkterna fått tillräcklig utbildning/information om säker hantering.
 • Det ska finnas en förteckning med aktuella SDB för hälso- och miljöfarliga ämnen som hanteras på våra arbetsplatser. Dessa ska vara tillgängliga för alla på arbetsplatsen.

Alkohol och droger

En påverkad eller bakrusig person på arbetsplatsen är både en fara för sig själv, för sina arbetskamrater och sin omgivning. I de fall entreprenören saknar egen drogpolicy gäller Anderssons Byggsdrogpolicy.

 • Alkohol och droger får inte finnas på våra arbetsplatser. Påverkade personer ska omedelbart avlägsnas från arbetsplatsen, respektive arbetsgivare ansvarar för att hemkomsten säkerställs. Se även vår rutin för

Disciplinära åtgärder

Vi ställer krav på att alla på arbetsplatsen följer våra allmänna ordnings och skyddsregler. De personer som bryter mot dessa regler kan varnas och/eller avvisas från arbetsplatsen. Avvisning innebär att personen omedelbart måste lämna arbetsplatsen. Vite kan även utkrävas, enligt avtal med entreprenör. Upprepade avvisningar kan leda till uppsägning.

Anders Boström
Andersson Bygg