Miljöplan

Här kan du ta del av hur vi arbetar för miljön

1 Beskrivning av företaget

1:1 Allmänbeskrivning av företaget

Historik

1984              Anderssons Såg och Bygg AB bildades av Stefan Andersson, de sålde byggnadsmatrial samt bedrev byggverksamhet.

2001              Företaget såldes, och nya ägare blev Birger Andersson som tillsammans med den gamla ägaren har fortsatt att driva företaget. Företaget bedriver i dag huvudsakligen byggverksamhet i Luleå, Boden och Piteå Kommun.

Företaget har i dag mellan 16-25 årsanställda. Verksamheten bedrivs främst mot privata, små och medelstora företag samt offentliga inrättningar . Vi arbetar också som UE åt andra företag Exempel på sådana företag är Friginor , Luftfartsverket, Luleå Kommun, Nåiden m,m.

1:2 Produkt/tjänst

Företaget kan i dag erbjuda alla former av byggtjänster, och tar även på oss totalentreprenader där samarbetet med lokala UL möjliggör en komplett lösning.

Vi erbjuder även läggning och utförande av badrum m,m i kakel och klinker.

1:3 Lokalisering

Andersson Bygg AB är beläget i Sandnäset 18 kilometer utanför stan, där är både lager och kontor placerat i samma byggnad, vilket medför stora samordningsvinster. En liten nackdel är att vi ligger något utanför centrum vilken innebär något längre transporter.

1:4 Organisation

Anderssons Bygg AB ägs idag av Stefan och Birger Andersson som även arbetar som VD.

Övriga delägare är Jonathan Sundholm, Anders Broström, Fredrik Vesterberg, Gustav Esberg

2 Miljöpolicy

2:1 Övergripande mål

 • Verksamheten skall bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och på ett resurssnålt sätt för att bidra till en varaktig hållbar utveckling och ett samhälle som utgår från kretsloppsprincipen.
 • Andersson Bygg AB skall beakta miljöarbetet som en förutsättning för att kunna nå företagets affärsmässiga mål.
 • Andersson Bygg AB ska möta eller helst överträffa, kundernas krav och förväntningar på miljöanpassade produkter och tjänster.
 • Andersson Bygg AB skall arbeta efter kretsloppsprincipen.

2:2 Delmål

 • följa försiktighetsprincipen, det räcker med misstanken om att en produkt, teknik eller process är miljöförstörande för att vi skall avstå från dem.
 • följa substitutionsprincipen, sämre produkter, teknik, processer och förhållningssätt som tär på miljön ska kontinuerligt bytas ut mot bättre så snart dessa finns tillgängliga.
 • se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
 • främja och uppmuntra miljömedvetandet hos samtliga medarbetare.
 • främja och uppmuntra miljömedvetandet hos kunderna samt informera dem om deras möjligheter att arbeta mer miljöanpassat.
 • påverka och ställa krav på och aktivt samarbeta med andra företag (bl.a. leverantörer), myndigheter och organisationer i strävan att uppnå lösningar för att bättre skydda miljön.
 • visa öppenhet och informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörd för förändringar i omvärlden.
 • upprätta en miljödeklaration som innehåller mätbara och konkreta mål för de närmaste fem åren.
 • i samband med miljödeklarationen upprätta sk miljöhandlingsplaner på 1 – 2 års sikt, syftet med dessa är att säkerställa att de mål som upparbetas i miljödeklarationen följs.

3 Lagstiftning och andra krav

Vi är lokaliserade utanför stan.

3:1 Lagar

Vi omfattas inte av några specifika lagar annat än normala miljölagar, Vi producerar inget miljöfarligt material .

Miljöfarligt avfall ska omhändertas samt användas enligt dom lagar som gäller. Vi ska genom samarbete med bland annat Rang-Shells, OCAB mm  hålla oss uppdaterade om dom ändringar i lagar och krav som ställs med avfall/produktion gällande miljöpåverkan.

Före eventuell start av entreprenader ska företaget i samråd med personal på Rang-Shells eller med likvärdigt företag, utföra en miljöanpassad rivnings/byggavfallsplan.

Denna plan skall innehålla uppgifter om:

-materialtyper

-kvantitet material

-särskilda materialtyper

-transporter

-ev, tillstånd för transporter

Dokumentation av denna plan kan tillföras miljöplanen om beställaren önskar detta. Miljöansvarige tillser att plan dokumenteras samt verifieras, före införande i miljöplan.

3:2 Krav

Beställarens krav vad gäller avfall/matrial och produkter ska genom kontinuella uppdateringar samt genom vidarebefodring via internutbildning säkerställa kundernas önskemål.

Kunder ställer krav på att vi skall använda lite förbrukningsmaterial, miljövänliga material samt minimera transporter.

4 Miljöutredningen

4:1 Syfte

Under januari månad 2003 beslutade företagsledningen att vi skulle genomföra ett miljö lednings projekt som skulle resultera i att vi skall följa miljöstandarden ISO 14001.

4:2 Avgränsning

Vi kommer att analysera den verksamhet vi bedriver samt miljöpåverkan av denna. Vad gäller våra leverantörer kommer vi att prioritera de leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete, de som ej bedriver miljöarbete samt ej har planer på det blir ej godkänd leverantör.

Vidare ska företaget på bästa möjliga sätt utföra arbetet med hänsyn till dom krav beställaren önskar.

4:3 Metod

Vi kommer att granska dokument, göra intervjuer med både beslutande personal samt de som arbetar närmast kund. Under arbetats gång kommer kunder och personal att informeras om det pågående arbetet.

Berörd personal skall fortlöpande med hjälp av internutbildning hållas uppdaterade om dom krav som ställs på material/produkter vad gäller miljöpåverkan.

Alla som ska arbeta med ett specifikt objekt ska före arbetets påbörjande, informeras om dom krav/egenkontroller som ställs att utföras för objektets utförande.

Detta sker genom ett samråd före arbetets start, protokoll samt verifiering av detta ska tillföras miljöplan av miljöansvarige.

Miljöansvarige eller på inrådan av denne, en väl insatt person i objektet, tillser att all ny personal som tillkommer får ta del av denna information före den berörda tillåts utföra arbete i det specifika objektet.

5 Miljöpåverkande områden

5:1 Lokalisering

Vi är lokaliserade i Luleå. Huvuddelen av arbetet sker i Luleå, men kan även förekomma i Boden och Piteå med omnejd.

Styrkor

Vi har inga stora utsläpp från produktion varken i vatten eller luft eftersom vi hanterar färdigproducerade förpackningar.

I de objekt som företaget utför skall förslag, i samråd med beställaren, till miljöplan upprättas.

Svagheter

5:2 Mark och grundvatten

Vi använder mycket lite oljor, kemikalier eller andra miljöfarliga produkter i verksamheten. Där det trots allt används sådan typ av material ska dessa tas om hand och inlämnas för återvinning på ett sådant sätt att åverkan på miljön blir minsta möjligt.

Vid service av fordon lämnas de i största möjliga utsträckning in till bilverkstad.

5:3 Vatten

Vi använder inget vatten i produktion, endast för egen förbrukning, de rengöringsmedel som används i diskmaskin mm är svanenmärkta.

5:4 Energi

Kontor och lager värms upp via direktverkande el, i övrigt är det endast kontorsmaskiner och belysning som drar el energi.

Styrkor

Elförbrukningen är dokumenterad.

Till vissa specifika entreprenader finns även elförbrukning dokumenterad .

Svagheter

5:5 Råvaror och produkter

Vi hanterar bara produkter som packas av leverantör, där ställer vi krav på material i förpackning samt innehåll. Materialleverantören skall efter begäran av oss kunna deklarera  varan samt med dokumentation säkerställa materialets miljöpåverkan. En sådan dokumentation ska innehålla uppgifter på varans namn, tillverkare samt varans innehållsdeklaration.

Vid val av två material skall alltid det mest miljöanpassade materialet användas, detta även om det kostnadsmässigt är dyrare.

Entreprenader där projektet ska miljödeklareras skall detta ske med ”dokumentation varor/produkter”.

En sådan dokumentation ska innehålla:

-Produktnamn och tillverkare.

-Materialets/produktens placering i objektet.

-kvantitet.

Denna dokumentation ska efter att projektet är avslutat sammanställas i en slutdokumentation. Slutdokumentationen skall överlämnas till beställaren efter utförd sammanställning.

Styrkor

Brett sortiment av återvinningsbara produkter.

Krav att utvalda leverantörer ska följa dom lagar och krav som ställs. Personal vid arbetsplats ska med hjälp av genomgång och intern utbildning klara att utföra arbetet med hänsyn till dom ställda målen företaget har vad gäller miljö och avfallshantering.

Svagheter

5:6 Kemikalier / Farliga ämnen

Kemikalier och farliga ämnen används endast i liten omfattning för egen förbrukning, förteckning av samtliga ämnen finns och genomgås varje år i samband med internkontrollen.

Vid entreprenader skall bland annat beställares miljöutredningar samt eventuell föreliggande miljöprogram ligga till grund för handhavande av avfall.

Miljöplan upprättas med utgång av beställarens krav av det specifika objektet.

Därtill ska egen avfallsutredning göras i projekteringsstadiet till varje förekommande entreprenad, denna ska vid genomgång före arbetets startande väl förankras hos alla som ska arbeta med entreprenaden. 

Revision av miljöplan ska ske fortlöpande under entreprenaden, detta för att säkerställa att miljöplanen följs. Vid konstaterat fel vid revision ska detta dokumenteras på en ”avvikelserapport/revision-miljö”. Dokumenterad avvikelse ska föras in i miljöplan.

Berörd personal skall med egenkontroll dokumentera varor/produkter i projektet.

Dokumentationen skall utföras på samt verifieras med hjälp av ”dokumentation/egenkontroll-miljö”.

Denna egenkontroll ska utföras både under rivnings- och byggnationsarbeten. Särskild noggrannhet skall beaktas när det handlar om farligt avfall/varor. Eventuella avvikelser påträffade vid egenkontroll ska sammanställas på en ”avvikelserapport/egenkontroll-miljö”, dessa skall fortlöpande lämnas till miljöansvarige som efter kontroll ska revidera miljöplan samt med förslag av åtgärder också se till att dessa omedelbart utförs. Verifiering av föreslagen åtgärd ska efter utförande införas i miljöplan av miljöansvarige.

Dokumentation av egenkontroll ska sammanföras med miljöplan..

Vidare ska företaget inte arbeta med avfall eller produkter som kan skada personal eller miljö, därvid ska sakkunnig, och för ändamålet kompetent instans/företag anlitas. Kraven på våra underleverantörer ska vara av samma art som vi ställer av det egna företaget. Eventuella avvikelser från våran miljöplan , av anlitad underleverantör skall omedelbart tillkännages till underleverantörens miljöansvarige. Dessa avvikelser ska dokumenteras på ”avvikelser/egenkontroll-UE”, samt av våran miljöansvarige tillse, med hjälp av beställarens krav, UE-leverantörens miljöansvarige, att föreslagna åtgärder efterföljs och dokumenteras.

Verifierade dokument tillförs miljöplanen av miljöansvarige.

Styrkor

Överblivna produkter lämnas till återvinnings station. Dokumentation över dessa material ska finnas att tillgå.

Svagheter

5:7 Utsläpp luft

Det utsläpp som kan förekomma är från bilar vid transporter. Till viss del kan utsläpp i miljö förekomma vid användning av material förpackat i sprayburkar.

Vid val av produkt, där alternativet finns med en produkt förpackad på annat sätt väljas i första hand, om inte utredning vidhåller något annat.

Styrkor

Leverans sker med samordnade utkörningar till kunderna.

Samordning av personal till och från arbetet sker i allra största utsträckning.

Svagheter

Trots samordning mycket biltransporter för personal som vi försöker reducera .

5:8 Utsläpp till vatten

Förekommer ej, svanen märkta hygien produkter används.

5:9 Avfall

Farligt avfall

Lysrör, batterier, kemikalier, samt övrigt matrial som benämns farligt avfall sorteras och lämnas till miljöstation .

Vid förekomst av ”farligt” avfall i entreprenader skall detta tas upp i ett så tidigt skede som möjligt. Målet är att redan i projekteringsstadiet spåra ”farligt ”avfall. Uppkomst av ”farligt” avfall ska dokumenteras på blankett ”dokumentation/farligt-avfall/material” samt införas i den avfallsutredning som föreligger entreprenaden. Särskilt noggrannhet skall beaktas vid upprättande av miljöplan, även då bara misstanken om att ”farligt” avfall kan förekomma i entreprenaden.

Uppkomsten av ”farligt” avfall under redan pågående entreprenad ska föranleda en revision av redan upprättad ”dokumentation/farligt-avfall/material”, miljöansvarige tillser att revisionen utförs samt dokumenteras på ”revision farligt-avfall/material”. Detta ska även ligga till grund för en uppdatering av den föranledda avfallsutredningen. Miljöansvarige tillser att uppdateringen sker med hjälp av ”revision farligt-avfall/matrerial”.

Vid arbeten med entreprenader ska det i manskapsbodar och bilar på arbetsplatsen finnas  tillgång till matrial för skyddsåtgärder i samband med olyckor och tillbud vid kontakt/arbeten med miljöfarligt avfall/material.

Exempel på vad detta material ska innehålla:

-ögondusch 

-information om tillvägagångssätt

-första hjälpenmaterial

Icke farligt avfall

Well, mjukplast, metall, trä,  mm sorteras och skickas för deponi och återvinning till kommunala anläggningar.

Rivnings och deponiavfall ska i allra högsta mån sorteras och inte i något fall skickas som osorterat.

Metall sorteras och inlämnas till företag som i första fall köper materialet eller i andra hand tillvaratar det för återvinning.

Styrkor

Alla avfallsdelar sorteras idag

Delar av förpackningarna ingår i ett retursystem

Krav ställs även mot leverantörer att emballage skall vara utfört på ett sådant sätt att levererad vara ej tar skada. Material som levereras till arbetsplats ska vara förpackad i sådan form att varans skick ej försämras. I andra hand ska varan levereras under sådana omständigheter att den kan tas om hand av personal på arbetsplatsen så att ej skada uppstår.

I de fall varan finns att tillgå i speciella format ska det format som är bäst lämpat för objektets specifika egenskaper beställas för att uppnå minsta möjliga materialspill och miljöpåverkan på naturen.

I entreprenader där material och produkter skall deklareras ska detta ske med en så kallad miljövarudokumentation.

Dokumentationen ska innehålla uppgifter om:

-produktnamn

-tillverkare

-innehållsförteckning

Miljöansvarige tillser att denna dokumentation av varor/produkter sammanställs i en slutdokumentation som överlämnas till beställaren efter projektets slutförande.

Svagheter

Litet företag med små förutsättningar att få ställda krav genomförda.

5:10 Buller

Entreprenader där buller kan uppkomma eller ej får förekomma under en viss tid, ska i samförstånd med beställarens krav och önskemål, utföras på ett sådant sätt att minsta möjliga störning uppkommer.

Eventuella restriktioner eller krav skall skrivas in arbetsmiljöplan. Dessa restriktioner skall före arbetets början vara väl förankrat bland berörd personal, samt även hos eventuella underleverantör.

5:11 Varor och tjänster från leverantörer

Ingen egen tillverkning vilket innebär att allt tillverkas och förpackas av leverantörer. Bedömning av leverantörernas miljömedvetenhet sker via frågor och även i vissa fall besök hos leverantören. Leverantörerna klassas därefter där de mest miljömedvetna blir prioriterade.

Anlitade leverantörer skall kunna medels dokumentation redogöra för varans innehåll.

5:12 Transporter

Transporter sker med egen bilpark till 5% samt 95% utförs av externa transport företag. Vissa av transporterna samordnas för leverans av varor.

Rivnings-och byggavfall ska endast transporteras till godkända sopstationer. Dessa transporter ska om beställaren önskar kunna verifieras med transportsedlar och mottagningskvitto.

Miljöansvarig ska med hjälp av transportsedel/mottagningskvitto se till att detta efterföljs samt efter kontroll verifiera detta på miljöplan.

Eventuella tillstånd att transportera speciellt avfall skall ske helst redan under projekteringstiden. Anskaffade tillstånd, dokumenteras, verifieras samt tillföras miljöplan av miljöansvarige.

Styrkor

Där samordning av leveranser och service fungerar minskas miljö påverkan

Svagheter

Svårt att mäta och utvärdera när så många bilar kör kors och tvärs.

Förslag till åtgärd

Samordna leveranser med speciell leverans bil. Minska inköpstillfällena för så stora sammanhängande materialleveranser som möjligt.

5:13  Utbildning

Berörd  personal inom företaget skall fortlöpande hållas informerade gällande krav/lagar med syfte på att förbättra miljömedvetandet.

Redan i projekteringsstadiet av entreprenaderna skall information/dokumentation tas fram om den aktuella entreprenaden med hänsyn till dom krav som entreprenaden avser gällande miljö och miljöpåverkan.

Denna information/dokumentation skall före arbetets början all personal som kommer att vara involverade i entreprenaden bli informerade om.

Informationen samt även krav/lagar ska finnas tillgänglig för alla på arbetsplatsen.

5:13 Kontor / Administration

Kontor och lager ligger i samma byggnad . Lagret  utgörs av mycket små volymer.

Svagheter

Andersson Bygg AB är beläget i Sandnäset 18 kilometer utanför stan, där är både lager och kontor placerat i samma byggnad, vilket medför stora samordningsvinster. En liten nackdel är att vi ligger något utanför centrum vilken innebär något längre transporter.