Kvalitétsplan

Här kan du ta del av vår målsättning och vårt kvalitetsfokus

Organisation

Varje objekt ska vara besatt av personal anpassad till varje specifikt objekt/entreprenad. Denna information ska nå ut till alla på arbetsplatsen berörd personal. Den ska även nå ut till beställaren, underentreprenörers organisation. 

Företag                               Andersson Bygg AB

Org. Nummer                     556973-5169

Adress                                Fabriksvägen 11. Luleå

Telefon                              

Organisationen kan bestå av:                                    

Platschef, Arbetschef, Ombud, Arbetsledare, Miljöansvarig, Kvalitetsansvarig, BAS-U, BAS-P & Skyddsombud

Kvalitetspolicy

Företagets målsättning är att engagera personal i syfte att skapa förståelse och rutiner för att säkerställa att arbeten utförs enligt beställarens önskemål och i enighet med gällande föreskrifter.

Eventuella fel, avvikelser och erforderliga ändringar skall fångas upp på ett så tidigt stadium som möjligt under processen.

Projektansvarig

Stefan Andersson

Arbetsledare (om annan projektansvarig)

Kvalitetssystem

Kvalitetssystem bygg bygger på egenkontroller uppdelat på följande stadier under projektet.

 • Kalkyl
 • Projektgenomgång
 • Projektutförande

Till varje stadium finns checklistor som fungerar som en kvittens på att egenkontroller har utförts. Anmärkningar som görs under egenkontrollen noteras på blankett ”avvikelsenotering egenkontroll”. För varje moment finns kontrollanvisningar. Projektansvarig ansvarar för att egenkontrollen utförs.

Avvikelser rapporteras för beslut om åtgärd på blankett ”kvalitetsrond”. Rapporter införes vid behov i en avvikelseliggare.

Ledande bygg/arb för egenkontroll i dagbok för arbetena och för här in avvikelser för de moment som arbetslagen ålagts att kontrollera.

Anvisningar för dagbok

Tid för att i dagbok anteckna:

 • arbetsstyrkans storlek
 • under perioden påbörjade arbeten
 • pågående arbeten
 • under perioden avslutade arbeten
 • besiktningar
 • ändrings- och tilläggsarbeten
 • nya och reviderade ritningar
 • hinder och störningar
 • vriga händelser av betydelse

projektansvarig ansvarar för att dagboken införda anmälningar om avvikelser rapporteras, på blankett ”kvalitetsrond” alternativt ”rapport egenkontroll”, för åtgärd.

Kontraktsgenomgång

I samband med att projektet startas upp genomförs en genomgång som egenkontroll (och eventuellt en genomgång med beställaren/byggherren). Som underlag för genomgång används checklista kontrollplan med eventuella tillägg för projektets specifika förutsättningar. Särskild vikt skall läggas vid att granska att beställarens krav är väl definierade samt att förmåga skapas för att uppfylla dessa krav.

Behöriga att besluta om ändringar i kontrakt-avtal är:

För beställaren:

För entreprenören:

KONSTRUKTIONSSTYRNING

Vid samarbete mellan entreprenörer upprättas vid behov telefonlista för information till berörda parter, samt information via brev eller e.post.

Granskning av protokoll sker vid mottagandet och ändringar/godkännande sker omedelbart muntligt  och skriftligt till beställaren.

DOKUMENTSTYRNING

Alla mottagna brev, ritningar, PM, protokoll och övriga dokument som har betydelse för entreprenadens utförande förs upp på en lista som distribueras till berörd personal på entreprenaden.

Projektledare ansvarar för att distribution av handlingar sker.

Ledande bygg/arb för in i dagbok uppgift om mottagande av arbetsritningar, PM och tidplaner. Ledande bygg/arb ansvarar för att reviderade handlingar byts ut och gamla handlingar makuleras.

Ansvarig för att ritningsomgång, samt att erforderliga noteringar successivt införs, som ska ligga till underlag för relationshandlingar är ansvarig arbetsledare.

INKÖP

För att till arbetsplatsen levererad material kontrolleras, ansvarar ledande montör. Kontroll utförs gällande rätt antal, sort, kvalitet och ev. skador. Avvikelser noteras på följesedel. Smärre avvikelser åtgärdas omedelbart av godsmottagaren. Större avvikelser såsom skadat gods, felaktig leverans etc. noteras i dagbok, och anmäls omedelbart till projektansvarig.

PRODUKTER TILLHANDAHÅLLNA AV BESTÄLLAREN

Om inte annat framgår av kontraktshandlingarna handhas tillhandahållet material som om det vore köpt av bygg-entreprenören utom vad gäller ansvar och reklamation med anledning av fel, brist eller försening. Sådan information lämnas till beställaren i form av avvikelserapport.

PRODUKTIDENTIFIKATION OCH SPÅRBARHET

När provningsintyg föreskrivs för visst material och spårbarhet i den färdiga anläggningen inte är självklar, görs noteringar om var material eller del därav kan finnas i anläggningen.

STYRNING AV INSTALLATIONSPROCESSEN

Byggprocessen styrs av för objektet gällande tidplan. Detaljerad tidplan för byggnadsarbetena framgår av bilaga.

Konsekvenser av inträffade eller förväntade förskjutningar i egna och/eller andra entreprenörers tidplaner beräknas omgående och meddelas genom avvikelserapport samt på byggmöte. Eventuella avvikelser som påverkar den uppgjorda tidplanen ska resultera i att tidplanen uppdateras.

Noteringar från egenkontroll, kalkyl och kontraktsgenomgång, bevakas så att eventuella oklarheter utreds innan arbetet påbörjas.

KONTROLL OCH MÄTNING

För kontroll av kvalitén på utförande av arbetet används checklistorna, kvalitetsrond, egenkontroll kontrollplan samt kontrollplan utförande.

KONTROLL-MÄT OCH PROVNINGS-UTRUSTNING

Av byggbranschen rekommenderade instrument för kontroller, mätningar och provningar väljs vid egenkontroller enligt 4:10.

KONTROLL OCH PROVNINGSSTATUS

För material där godkännande eller registreringsplikt föreligger, skall projektansvarig, inhämta leverantörens försäkran om att registrering finns eller själv kontrollera detta. Kontroll kan utföras via/efter kontrollorgan typ Sunda Hus.

BEHANDLING AV AVVIKANDE PRODUKTER

Felaktigt eller skadat material avlägsnas så att det inte av misstag kan komma att användas i entreprenaden. Ansvarig för avlägsnandet är ledande bygg/arb.

Avvikande funktion samt fel och brist i utförd installation avhjälps så snart som möjligt

Detta innebär någon av följande åtgärder:

-avhjälpande genom omarbetning

-avvikelsen  accepteras efter överenskommelse med beställaren, förhållandet dokumenteras på avvikelserapport.

KORRIGERANDE ÅTGÄRDER

Egenkontroller upprättas på sådant sätt att pågående projekt kan fullföljas etappvis och därigenom ge signal om återkommande fel.

Kvalitetsansvarig följer upp projektet för att utvärdera och skaffa information inför kommande projekt.

Kvalitetsansvarig går igenom och sammanställer avvikelserapporter för varje projekt (delprojekt). Kvalitetsansvarig skall genom information och ändring av rutiner skapa förutsättningar för en minimering av avvikelserapporter för sådant som företaget själv är orsak till eller som har orsakats av annan part.

FÖRVARING AV MATERIAL

Materialet skall hanteras, förvaras och skyddas så att kvalitén inte försämras. Förvaring sker i huvudsak på materialleverantörens lager eller eget firmalager. Material som förvaras på arbetsplatsen lagras på ett sådant sätt att fukt eller andra yttre omständigheter försämrar materialets kvalitet. Material för arbetets utförande förvaras i tjänstefordon. Förvaring sker i originalförpackning så långt det är möjligt.

HANTERING AV KVALITETSDOKUMENT

En för detta objekt framtagen kvalitetspärm förvaras hos:

Andersson Bygg AB

…………………………………………………………………….

Efter avslutat objekt arkiveras kvalitetspärmen hos entreprenören.

INTERNA KVALITETSREVISIONER

Beträffande behov av att minska, eliminera och framförallt förhindra avvikelser i projekt hänvisas till 4:14 korrigerande åtgärder.

UTBILDNING

I de fall där Andersson Bygg AB inte innehar behörighet/kompetens för utförande av vissa arbeten sker en successiv utbildning i dessa ämnen.  Fram till att behovet är fyllt, köps tjänster in för att klara kundkraven. Repetitionsutbildning av personal sker fortlöpande.

KONTROLL AV ARBETSKRAFT

Personalliggare ska finnas på arbetsplatser som av Skatteverket uppgår eller överstiger det uppsatta värdet på entreprenaden eller på andra mål uppgår till det ställda kraven för att personalliggare ska finnas på arbetsplatsen.

Av företaget inhyrda underentreprenörer skall före arbetets igångsättande med ett intyg förbinda sig att all personal från anlitat  företag uppfyller kraven om marknadsmässig lön, samt att av Svenska staten fastslagna avgifter och skatter betalas/betalats. Anlitat företag skall tillse att berörd personal inom arbetsområdet ska bära namnbricka.

Uppgifter på namnbricka skall innehålla:

 • namn
 • personnummer
 • företaget namn

Kontroll  av detta ska ske fortlöpande under entreprenaden. Berörd personal skall även vid behov kunna identifiera sig.